Trạm trộn bê tông loại di chuyển tổng thể

Thiết bị trạm trộn bê tông loại di chuyển tổng thể của NFLG sử dụng thiết kế loại kéo tổng thể, vừa kéo là chuyển động, vừa dừng là có thể sử dụng, sử dụng tiện lợi, dễ dàng.

- Hơn nữa-

Thiết bị tái chế bê tông ướt hàng loạt YCRP40

Thiết bị tái chế bê tông ướt loại di chuyển YCRP mới cho ra mắt của NFLG, có 5 đặc điểm dưới đây, chính là để cho khách hàng cảm nhận được sự tiện lợi, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường của thiết bị tái chế bê tông ướt.

- Hơn nữa-

Trạm trộn bê tông thương phẩm phổ thông

Thiết bị trộn bê tông thương phẩm phổ thông, chủ yếu có các mã HZS120,HZS180,HZS200,HZS225,HZS250,HZS300,HZS120 .

- Hơn nữa-

Trạm trộn bê tông công trình phổ thông

Trạm trộn bê tông công trình phổ thông NFLG là trạm trộn bê tông chuyên môn được thiết kế tạm thời cho một số công trình, dự án .

- Hơn nữa-

Trạm trộn bê tông

Hơn nữa
Trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông

+ Hơn nữa